English | العربية

תכנון ומשפט

יישום החלטת ממשלה 922

עדכון – דצמבר 2019

אנו עורכים מעקב שוטף אחר מדיניות התכנון ביישובים ערביים נבחנים תכניות מתאר והליכי תכנון רוחב. במסגרת זאת בחנו את אופן היישום של החלטת ממשלה מס’ 922.

 

 

המלצות להכנת תכניות מתאר חדשות במסגרת יישום החלטת הממשלה 922

נייר עמדה, מאי 2017

נייר העמדה נועד לסייע למוסדות התכנון בבואם לדון בתכניות מתאר ביישובים ערביים. נייר העמדה מציג סדרה של המלצות בתחום התכנון, מפרט את החסמים השכיחים לפיתוח מקומי ומשרטט עקרונות מנחים לצורך הכנתן של תכניות מתאר חדשות. ההמלצות מתבססות על ניסיון שנצבר על ידי ‘בִּמקוֹם’ בעקבות מתן סיוע בתכנון למספר רב של יישובים ערביים, וכן ניתוח תכניות מתאר והליכי תכנון רבים. חלק מההמלצות פורסמו והוצגו בפורומים שונים, בין השאר בפני צוות 120 יום אשר המלצותיו היוו בסיס להחלטת הממשלה מס’ 922.

כמאנה-מתחם מזרחי

חוות דעת תכנונית, 2010

‘במקום’ נתבקשה על ידי ארגון עדאלה להגיש חוות דעת תכנונית שתגבה את העתירה בבג”ץ של תושבי היישוב כנגד שתי תכניות לתכנון היישוב. לצורך כך גיבשה ‘במקום’ תפיסה תכנונית שונה, על בסיס לימוד מסמכי התכנית, ביקור בכפר ופגישות עם התושבים. חוות דעת המומחים שהגישה במקום כללה שני מרכיבים עיקריים.

דאר אל חנון

חוות דעת תכנונית, 2005

‘במקום’ התבקשה להכין חוות דעת תכנונית שתלווה עתירה של תושבי דאר אל חנון. העתירה הוגשה בעקבות החלטה של מוסדות התכנון לדחות תכנית מתאר להכרה ביישוב שהגישו התושבים.