English | العربية

תכנון וקהילה – יישובים, שכונות, קהילות

חוסנייה

הכפר חוסנייה שוכן בתחום המועצה האזורית משגב וגרים בו כ – 1,000 תושבים. הוא הוכר על ידי המדינה רק בשנת 1996, במסגרת החלטת הממשלה להכיר במספר ישובים בדווים בגליל ולהקנות להם מעמד מוניציפלי קבוע. במסגרת זו הוחל גם בהליכי תכנון עבור כפרים אלה. במקרים מסוימים נעשה תהליך התכנון מבלי להתחשב בצרכי התושבים או במציאות הקיימת בשטח. כך, המסגד הקיים בכפר לא נכלל בשטח תכנית המתאר המקומית שהוצעה לכפר וככזה עמד גם תחת איום צו הריסה מנהלי. ‘במקום’ התבקשה לכתוב חוות דעת תכנונית שצורפה להתנגדויות התושבים לתכנית.

כמאנה – ג’לסה

הכפר הבדווי כמאנה שוכן על הר כמון שבגליל המערבי, כחמישה ק”מ דרומית – מזרחית לכרמיאל, וגובל ביישוב הקהילתי כמון ממזרח וביישוב הקהילתי מכמנים ממערב. אוכלוסיית הכפר מנתה בשנת 2000 כ- 1400 תושבים, בני שבט סועאד. הקמת הכפר לא עוגנה בתכניות, כנדרש לפי חוק התכנון והבניה, תשכ”ה-1965. בשנת 1995 החליטה הממשלה להקנות לכמה מיישובי הבדווים, ובכלל זה גם לכפר כמאנה, מעמד מוניציפלי מוכר. בעקבות זאת הכינה הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, את תכנית המתאר לכפר. ‘במקום’ התבקשה לכתוב חוות דעת תכנונית שתתמוך בעתירה שהגישו התושבים כנגד התכנית.