English | العربية

התנגדויות

צירוף ההתנחלות קדר למעלה אדומים

התנגדות, יולי 2008

משרד הפנים מינה ועדת חקירה לבחינת בקשתם של תושבי התנחלות קדר, הכלולה במועצה האזורית גוש עציון, לצרף את יישובם אל תחום השיפוט של עיריית מעלה אדומים. ביולי 2008 הגישה ‘במקום’ התנגדות למהלך המבוקש.

תכנית מתאר אזורית 56 – למתקני שידור קטנים וזעירים

התנגדות, ינואר 2008 ב-29.11.07 הופקדה להתנגדויות תמ”א 56, תכנית מתאר אזורית שמטרתה להסדיר את הקמתם של מתקני שידור קטנים וזעירים (בעיקר אנטנות סלולריות) בשטח C, המקיף כ-60% מהגדה המערבית. בינואר 2008 הגישה ‘במקום’ התנגדות לתכנית זו, המעמיקה את האפליה התכנונית הקיימת ממילא נגד האוכלוסייה הפלסטינית.

כבישים עוקפים

התנגדויות, 200-2002

במסגרת תכנון כבישים עוקפים באזור רמאללה הוצעו, בין השאר, תוואים לשני כבישים. אחד, העובר דרך הכפרים ג’לזון ועין יברוד ומחבר בין ההתנחלויות בית אל ועופרה והשני – באזור אל – בירה. שני הכבישים הוצעו במסגרת תכניות מתאר מפורטות כחלק מן התכנון של מדינת ישראל בשטחי C, הנמצא בשליטה ביטחונית ישראלית ותחת סמכות רשויות התכנון במסגרת המנהל האזרחי. לצורך סלילת הכבישים מופקעות אדמות חקלאיות מתושבי הכפרים הסמוכים לתוואי הכביש. תושבי הכפרים, באמצעות מרכז ירושלים לזכויות אדם ועורכי דינם, פנו ל’במקום’, על מנת לקבל את חוות דעתה המקצועית, באשר לתוואי המוצע של הכבישים, בשלבי הכנת התכנית ובשלב ההתנגדות לאחר הפקדתה.