English | العربية

פרסומים

אתיקה בתכנון: שאלות, עמדות, קונפליקטים

תקציר כנס, יולי 2003

אסופת דברים מתוך הכנס השנתי של ‘במקום’, שנערך במרכז הכנסים ע”ש קונרד אדנאואר במשכנות שאננים, ירושלים, 3 ביולי 2002

תכנון והפרדה

הרצאה, יוני 2003

הרצאתו של שמואל גרואג, אדריכל ומתכנן ערים, בנושא תכנון במזרח ירושלים ובגדה המערבית ככלי פוליטי לשליטה על המרחב.

על גבולות ותכנון – תיחום, גידור, הפרדה

תקציר כנס, יוני 2003

אסופת דברים מתוך הכנס השנתי של ‘במקום’ שנערך במכון ון-ליר בירושלים, 18 ביוני 2003.

הרחבת תחומי שיפוט במגזר הערבי

נייר עמדה

קיים מיתאם מושלם, בכל הקשור לזכויות התכנון ביישובים הערביים, בין הגבולות המוניציפליים לבין האפליה התכנונית המהותית ממנה סובלים כל היישובים הערביים. משטר הקרקעות בישראל ככלל, והמדיניות בתחום התוויית הגבולות המוניציפליים של היישובים בפרט, סותרים את אחד העקרונות הבסיסייים של חברה דמוקרטית: השוויון האזרחי.

בנייה ביוזמה ציבורית במגזר הערבי

נייר עמדה

במדינת ישראל קיימת אפליה מתמשכת רבת שנים בכל הנוגע למימוש זכויותיהם של אזרחי מדינת ישראל הערבים, בכל הנוגע לתכנון ופיתוח ביישוביהם, לעומת היישובים במגזר היהודי. נייר העמדה מעלה מספר שאלות מפתח שיש לדון בהן, ברמה העקרונית, ומתוכן מוצע לגבש קווי מדיניות קונקרטיים, שניתן יהיה לפעול לקידומם.

תכנון מרחבי וזכויות אדם

תקציר כנס, 2001

כנס הקמת ‘במקום’ – זכויות תכנון בישראל: יחסי קהילה וממסד

כנס, 29 במרץ 2001

“עבודת העמותה בנויה על תפיסה רב-תחומית, הכוללת התיחסות להיבטים התכנוניים, אדריכליים, גאוגרפים, חברתיים, כלכליים ומשפטיים בתכנון ולפיכך הפעילים בעמותה משקפים מגוון זה של מקצועות. פעילי העמותה מונים כיום כ- 30 איש ואישה ואנו שמחים על כל פעיל/ה המוכנים לרתום מזמנם , מרצם והידע המקצועי שלם למען ישום המצע הרעיוני של העמותה.”

מי צריך יישובים חדשים

נייר עמדה, ינואר 2001

הקמת יישובים חדשים אמורה לספק מענה לצרכי ביטחון, אך היא מחלישה באופן בלתי נמנע את היישובים הקיימים, ובעיקר את ערי הפיתוח ואת היישובים במגזר הערבי והבדווי.