English | العربية

כנסים וארועים

תכנון, זכויות ומה שבינהם

כנס, 2005

הכנס השנתי של עמותת ‘במקום’ התקיים השנה בשבוע זכויות האדם, במטרה לחזק את הקריאה לכיבוד זכויות אלה ולהצביע על חשיבותן של זכויות תכנון כמאפשרות התממשותן של זכויות האדם.

ערב עיון: מזרח ירושלים לאן?

כנס, 2005

בחלקו הראשון של הערב נבחנו מדיניות התכנון והריסת הבתים הנהוגה במזרח ירושלים והמלכוד התכנוני בו נתונים תושביה. בחלק השני, תוך מבט לעתיד, הותוו קווים לתכנון ממבט אחר ולהסדרים תכנוניים ואזרחיים, אשר יאפשרו חיים של כבוד לתושבים והמשך התפתחות לעיר.

איזה מין מרחב? המדיניות התכנונית מנקודת מבט מגדרית

סדרת מפגשים, 2004

סדרת מפגשים ביוזמת עמותת ‘במקום’, בשיתוף מכון ון ליר וקרן היינריך בל, שנועדה לבחון את ההתייחסות החברתית-תרבותית השונה לה זוכים גברים ונשים, שיוצרת את זהותם המגדרית. האם וכיצד צרכים מגדריים באים לידי ביטוי במדיניות התכנון? מהי תמונת המצב ב”שטח”? וכיצד מתמודדים גברים ונשים עם מציאות תכנונית נתונה

אתיקה בתכנון: שאלות, עמדות, קונפליקטים

כנס, 2002

3 ביולי 2002, מרכז הכנסים ע”ש קונרד אדנאואר, משכנות שאננים, ירושלים

על גבולות ותכנון: תיחום, גידור, הפרדה

כנס, 2003

הכנס השנתי של במקום לשנת 2003 התקיים ב 18 ביוני במכון ון ליר, הוקדש לדיון בהיבטים השונים של מושג הגבול. הגבול הוא חלק מן השפה המרחבית אלא שמשמעויותיו החברתיות אינן מובנות מאליהן. בכנס נדונו משמעויות אלו והועלו השאלות לשם מה תוחמים את המרחב, למי זה כדאי ומי ניזוק מכך. הכנס עסק בצורות שונות של תיחום – כביש, פארק גידור וחומה, כפי שהן מופיעות כיום במציאות הישראלית ובמסגרת עבודתם של המתכננים.

תכנון מרחבי וזכויות אדם

כנס, 2001

כנס משותף לבמקום והועד הישראלי נגד הריסות בתים, 16 בדצמבר 2001, מכון ירושלים לחקר ישראל

כנס הקמת ‘במקום’ – זכויות תכנון בישראל: יחסי קהילה וממסד

כנס, 29 במרץ 2001

“עבודת העמותה בנויה על תפיסה רב-תחומית, הכוללת התיחסות להיבטים התכנוניים, אדריכליים, גאוגרפים, חברתיים, כלכליים ומשפטיים בתכנון ולפיכך הפעילים בעמותה משקפים מגוון זה של מקצועות. פעילי העמותה מונים כיום כ- 30 איש ואישה ואנו שמחים על כל פעיל/ה המוכנים לרתום מזמנם , מרצם והידע המקצועי שלם למען ישום המצע הרעיוני של העמותה.”