English | العربية

E1 – התנחלות חדשה מאיימת על קיומן של קהילות קיימות

בשם 114 נשים וגברים מקהילות בדואים ובשם עמותת עיסאוויה לשימור ופיתוח, הגישה במקום התנגדויות לתכניות להקמת התנחלות באיזור E1, איזור אסטרטגי ושנוי במחלוקת בעל השפעה מכרעת על כל האיזור. התכניות מציעות הקמה של עיר חדשה בה יבנו 3,500 יחידות דיור חדשות עבור כ- 15,000 תושבים במטרה לחבר בין ירושלים ומעלה אדומים כרצף בנוי אשר ישמש חיץ בין דרום הגדה המערבית לצפונה.
התכניות מתעלמות כליל מתושבי ותושבות הקהילות הבדואיות המשתמשות במרחב הזה כבר עשרות שנים ולמעשה תכליתן הוא גירוש עשרות קהילות.
‘במקום’ טוענת, בשם תושבי עיסאוויה, שהתכנית נמצאת על אדמתם, כי הם הראשונים הזכאים להשתמש בהן במיוחד לנוכח מצב הצפיפות בשכונה.

לקריאת התנגדות 420/4/7 ו-לקריאת התנגדות 420/4/10