English | العربية

ארכיון התגית: אום אל פאחם

התנגדות רחבה לתכנית חדשה להרחבת כביש 65

הודעה לעיתונות, 6 במרץ 2014

התנגדות רחבה לתכנית חדשה להרחבת כביש 65, כביש ואדי ערה – שתהפוך את כל הצמתים הקיימים בו למחלפים ותגדיל את מספר הנתיבים ל-3 לכל כיון. עמותת ‘במקום’ הגישה התנגדות לוועדה לתשתיות לאומיות בשמם של עשרות תושבים מיישובים שונים בוואדי עארה.

התנגדות להרחבת כביש 65 באזור ואדי עארה

התנגדות, 2014

בחודש יוני 2014 התקבלה ההחלטה של הוועדה לתשתיות לאומיות ביחס להשגות הרבות שהוגשו נגד התכנית להרחבת כביש 65 – כביש וואדי עארה. הוועדה החליטה לאמץ את מרבית ההמלצות של החוקר, ובכך קיבלה באופן חלקי מספר טענות שהועלו נגד התכנית על ידי מספר גדול של מתנגדים, בינהם השגות ‘במקום’.