English | العربية

ארכיון התגית: בדווים

מי צריך יישובים חדשים

נייר עמדה, ינואר 2001

הקמת יישובים חדשים אמורה לספק מענה לצרכי ביטחון, אך היא מחלישה באופן בלתי נמנע את היישובים הקיימים, ובעיקר את ערי הפיתוח ואת היישובים במגזר הערבי והבדווי.

כמאנה – ג’לסה

הכפר הבדווי כמאנה שוכן על הר כמון שבגליל המערבי, כחמישה ק”מ דרומית – מזרחית לכרמיאל, וגובל ביישוב הקהילתי כמון ממזרח וביישוב הקהילתי מכמנים ממערב. אוכלוסיית הכפר מנתה בשנת 2000 כ- 1400 תושבים, בני שבט סועאד. הקמת הכפר לא עוגנה בתכניות, כנדרש לפי חוק התכנון והבניה, תשכ”ה-1965. בשנת 1995 החליטה הממשלה להקנות לכמה מיישובי הבדווים, ובכלל זה גם לכפר כמאנה, מעמד מוניציפלי מוכר. בעקבות זאת הכינה הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז הצפון, את תכנית המתאר לכפר. ‘במקום’ התבקשה לכתוב חוות דעת תכנונית שתתמוך בעתירה שהגישו התושבים כנגד התכנית.