English | العربية

ארכיון התגית: זכויות אדם

תכנון, זכויות ומה שבינהם

כנס, 2005

הכנס השנתי של עמותת ‘במקום’ התקיים השנה בשבוע זכויות האדם, במטרה לחזק את הקריאה לכיבוד זכויות אלה ולהצביע על חשיבותן של זכויות תכנון כמאפשרות התממשותן של זכויות האדם.

תכנון מרחבי וזכויות אדם

תקציר כנס, 2001

תכנון מרחבי וזכויות אדם

כנס, 2001

כנס משותף לבמקום והועד הישראלי נגד הריסות בתים, 16 בדצמבר 2001, מכון ירושלים לחקר ישראל