English | العربية

ארכיון התגית: ירכא

שינויים חיוביים בתכנית המתאר ליישוב ירכא

הודעה לעיתונות, 3 באוקטובר 2012

ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת”ע) קיבלה חלקים מרכזיים מההתנגדות לתכנית המתאר במחוז הצפון שהגישו תושבי ירכא, עמותת במקום והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי. ההחלטה עשויה להשפיע לא רק על ירכא, אלא להוות תקדים שישפיע גם על יישובים ערביים אחרים עם בעיות דומות.

תכנית מתאר ירכא

התנגדות, 24 במאי 2012

ירכא הינה מועצה מקומית בצפון הארץ. קבוצת תושבים מהיישוב פנו ל’במקום’ לקבלת סיוע תכנוני בעקבות שינויים בתכנית המתאר המחוזית שהופקדה להתנגדויות. ‘במקום’ הגישה התנגדות יחד עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי.