English | العربية

ארכיון התגית: סור באהר

אום ליסון – כרטיס שכונה

יוני 2014 אום ליסון ממוקמת על אדמות שכונת סור באהר, שתושביה הם עדיין בעלי חלק מהאדמות. בראשית המאה הקודמת, משפחות מהשבט הבדואי עבדייה רכשו חלק מהאדמות, שעובדו על-ידן קודם לכן באופן עונתי. כיום, המוצא של רוב תושבי שכונת אום ליסון הוא מהשבט עבדייה, אשר רובו חי כיום מחוץ לירושלים. קשרים קבועים ממשיכים להתקיים בין בני השבט החיים בתוך העיר ומחוצה לה וחלק מהמשפחות אף ממשיכות לקבור את מתיהן בבית הקברות שבשטחי הרשות הפלסטינית. מכשול ההפרדה, אשר הוקם סמוך לגבול העירוני, פגע בקשרים והקשה על נוהגי הקבורה.

סור באהר – כרטיס שכונה

יוני 2014 שכונת סור באהר, הכוללת את אום טובא הסמוכה, היא השכונה הפלסטינית הגדולה ביותר בחלקה הדרום מזרחי של ירושלים ואחת הגדולות בירושלים המזרחית כולה. השכונה גובלת בקו הפסקת האש משנת 1949 (“הקו הירוק”) ובשטחי קיבוץ רמת רחל ממערב, באום ליסון ובשכונה הישראלית תלפיות מזרח (שנבנתה אחרי 1967) בצפון ובשכונה הישראלית הר חומה (שנבנתה בשלהי תקופת אוסלו) בדרום. במזרח גולשת השכונה אל מעבר לגבול המוניציפאלי של ירושלים ומגיעה עד לאפיק ואדי א-דארג’ה (נחל דרגה) הקרוי ואדי אל-חומוס.