English | العربية

ארכיון התגית: תמ”א 46

תמ”א 46 – מתקן כליאה למבקשי מקלט

תמ”א 46 הוכנה לפי החלטת הממשלה מאוקטובר 2010, במטרה להתמודד עם התופעה של אזרחים אפריקאים, שחודרים לישראל דרך הגבול עם מצרים. הכוונה היא למנוע מאזרחים אלה, שנטען כי רובם מהגרי עבודה, להגיע למרכזי התעסוקה בערי ישראל ובכך לפגוע בכדאיות הכלכלית של המעבר לתוך ישראל. לפיכך, מטרתו הראשית של המתקן היא הרתעה והעברת המסר למי שמתכננים להגיע לישראל באותה דרך כי מוטב להם שלא לחדור לתחומי המדינה. לטענת ‘במקום’, הקמת מתקן שנועד לכלוא אנשים שכבר מצויים בישראל ואשר אין חולק כי אינם עבריינים היא הפרה בוטה של זכויות אדם וערכים אנושיים בסיסיים.

השגה לתכנית המתאר הארצית להקמת מתקן כליאה למסתננים

הודעה לעיתונות, 8 לנובמבר 2011

עמותת “במקום” -הגישה למועצה הארצית לתכנון ולבנייה השגה נגד תמ”א 46 – תוכנית מתאר ארצית הכוללת הוראות מפורטות ל”מתקן שהייה למסתננים מגבול מצרים”. על פי ההשגה התוכנית אינה עומדת בקריטריונים אנושיים ותכנוניים ויש לדחותה על הסף או לפחות להכניס בה שינויים מהותיים טרם אישורה.