English | العربية

אום ליסון – כרטיס שכונה

יוני 2014

רקע על השכונה

שכונת אום ליסון היא שכונה קטנה הממוקמת בדרום ירושלים המזרחית ומורכבת משתי תתי שכונות. השכונה המרכזית יושבת על גבעה נפרדת מדרום מזרח לשכונה הישראלית תלפיות מזרח, שנבנתה אחרי 1967 בשטח ההפקר ומעבר לקו הירוק. תת שכונה קטנה נוספת, הקרויה עבדייה, יושבת בין הגבעה לבין השכונה הישראלית. משני צידיה מוגדרת השכונה על-ידי שני אפיקים של ואדי אד-דארג’ה (נחל דרגה). האפיק הצפוני, מפריד את אום ליסון משכנתה אס-סוואחרה. הדרומי, הנקרא בפי התושבים ואדי אל-חומוס, מפריד אותה מסור באהר. בשני האפיקים מתקיימת פעילות חקלאית. ואדי אל-חומוס מעובד על-ידי תושבי סור באהר ואילו האפיק הצפוני והמישור הרחב המתחבר אליו מעובדים על-ידי תושבי אום ליסון.

אום ליסון ממוקמת על אדמות שכונת סור באהר, שתושביה הם עדיין בעלי חלק מהאדמות. בראשית המאה הקודמת, משפחות מהשבט הבדואי עבדייה רכשו חלק מהאדמות, שעובדו על-ידן קודם לכן באופן עונתי. כיום, המוצא של רוב תושבי שכונת אום ליסון הוא מהשבט עבדייה, אשר רובו חי כיום מחוץ לירושלים. קשרים קבועים ממשיכים להתקיים בין בני השבט החיים בתוך העיר ומחוצה לה וחלק מהמשפחות אף ממשיכות לקבור את מתיהן בבית הקברות שבשטחי הרשות הפלסטינית. מכשול ההפרדה, אשר הוקם סמוך לגבול העירוני, פגע בקשרים והקשה על נוהגי הקבורה.

בעיריית ירושלים לא הבדילו בין השבט הבדואי עבדייה לבין ערב אס-סוואחרה והניחו כי מדובר במרחב הומוגני. בהתאם לכך נכללה אום ליסון בתוכנית המתאר שהוכנה עבור אס-סוואחרה, תוך הנחה כי תושבי השכונה יסתמכו על מבני הציבור (וכן גם על בית הקברות) שבשכונה שמצפון להם. ואולם בני עבדייה ממשיכים לתפקד כקבוצה נפרדת ומקיימים קשרים דווקא עם תושבי שכונת סור באהר.

בסופו של דבר לשכונה יש כניסה

במשך שנים סבלו תושבי אום ליסון ממצבה של צומת הכניסה לשכונה, שהיוותה מפגע בטיחותי חמור. מבנה הצומת הבעייתי, הפנייה החדה והמשופעת, שדה הראייה המשובש והשטח הקטן לפניית כלי רכב גדולים, גרמו לצומת להיות מסוכן. ואכן, לעיתים קרובות התרחשו בצומת תאונות דרכים. בשכונה מתגוררים מספר בעלי משאיות אשר לא יכלו להיכנס לשכונה מבלי לעלות על אי תנועה ולעבור למסלול הנגדי כדי לקבל את הרדיוס הדרוש לסיבוב.

כביש הכניסה לאום ליסון, המשמש את התושבים מזה שנים, אינו סטטוטורי. השטח שעליו נמצא כביש הכניסה מופיע בתכנית השכונתית כשטח נוף פתוח, וכך למעשה מבטל אותו. במקום הקטע המבוטל הציעה התוכנית השכונתית חיבור אחר, בסמוך, עם זוויות נוחות יותר ושדה ראיה משופר אך הכניסה הסטטוטורית והמשופרת לא בוצעה מעולם.

בעוד התושבים מתכוננים לפנות לעירייה בדרישה לסדר את צומת הכניסה לשכונה, ראו שלט פרסום של רשויות התכנון בדבר הפקדה להתנגדויות הציבור של תיקון לתוכנית להרחבת תלפיות מזרח. לתדהמתם, מעיון בתוכנית המופקדת העלה כי הכניסה המשופרת בוטלה כבר ב- 2005 (במסגרת תוכנית ההרחבה המקורית עליה לא ידעו ולכן גם לא התנגדו) וכי כניסה אחרת מתוכננת לשכונה במסגרת תוכנית התוואי החדש של כביש הטבעת המזרחי שטרם אושר. למעשה, הבינו התושבים, כי שכונתם הופקרה ללא כניסה סטטוטורית וכי אפילו הכניסה הבעייתית הקיימת עלולה להיחסם.

התושבים הגישו התנגדות לתיקון לתוכנית ההרחבה והתנגדותם התקבלה. ביולי 2012 נכנסה לתוקף תוכנית מתוקנת המחזירה את תוואי הכניסה שבוטלה בשנת 2005 ומקטינה בפועל את ההרחבה לתלפיות מזרח. עד שתבוצע הכניסה הישנה-חדשה, שיפרה עיריית ירושלים באופן משמעותי את צומת הכניסה הקיימת, כולל הקמת אי תנועה.

מידע נוסף: