English | العربية

כביש 4 דרום – בית צפאפא ושרפאת

חוות דעת תכנונית

8 במרץ 2013

 ‘במקום’ הגישה בקשה להצטרפות כידיד בית המשפט לערעורים של תושבי בית ספאפא לבג”ץ בעניין הארכת כביש 4 (בגין דרום). לבקשה צורפה חוות דעת תכנונית מקיפה, המבוססת על העבודה ארוכת השנים של ‘במקום’ באזור.

רקע

בית-ספאפא ושרפאת הם כפרים פלסטינים שצורפו לירושלים לאחר כיבוש הגדה המערבית בשנת 1967, אשר עם עוד כפרים ושכונות מרכיבים את ירושלים המזרחית. שני הכפרים, אשר משמרים במידה מסוימת את אופיים הכפרי – הבנייה נמוכה יחסית ובשטח פזורים שטחים חקלאיים מעובדים רבים – נמצאים בחלקה הדרומי של ירושלים המזרחית ומתגוררים בהם כ-10,700 תושבים .

התפתחותן של בית ספאפא ושרפאת הוגבל ונקטע שוב ושוב במהלך השנים. בתחילה, סלילתה של דרך דב יוסף (“העלייה לגילה”), ניתקה את בית ספאפא ושרפאת זו מזו. בהמשך, נסללה מצפון לשכונה דרך משה ברעם, המובילה מתלפיות מערבה לכיוון פת. למרות החיבור שהתאפשר לכאורה עם חלקים אחרים בעיר, אופן הביצוע של הכביש במפלסים מורמים, שלא אפשרו גישה סבירה לתושבי המקום, הבהירו להם שהדרכים לא נועדו לשיפור איכות חייהם. החיבורים המעטים והמסורבלים שהתאפשרו פנימה לתוך הכפר, בהשוואה לחיבורים המסודרים לתוך איזור התעשייה, העמיקו את תחושת הניכור וההפרדה של תושבי בית ספאפא ושרפאת משאר חלקי העיר.
לצד הכבישים המפותחים מסביב, מערכת הדרכים הקיימת בכפר נמצאת במצב רעוע. המערכת אמנם דלילה אך היא משמשת את התושבים מזה דורות ומבטאת הסכמות היסטוריות בין התושבים לבין עצמם. דרכים ציבוריות אלה מהוות הקצאה, בלתי פורמאלית אך תקפה, לשימוש הציבור והן עוברות בדרך-כלל בקצה חלקה בבעלות פרטית, במקום בו היא גובלת בחלקה נוספת בבעלות אחרת.

טענות עיקריות בחוות הדעת

בחוות הדעת נטען כי פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי התבסס על מידע שגוי שהוביל למסקנות שגויות.

  1. תוכנית מתאר מקומית מספר 2317 לבית ספאפא ושרפאת, שתוקפה פורסם ברשומות בשנת 1990, אינה תוכנית מפורטת ולא ניתן להנפיק ממנה היתרי בנייה. ובוודאי שהיא אינה תוכנית עדכנית שראוי להסתמך עליה כיום.
  2. ביצוע כביש 4 דרום במתכונת הנוכחית מוביל להרס מרקם החיים של הכפר ופוגע באופיו וביחסי הגומלין בין אזוריו השונים.
  3. הציבור, אשר עליו הכביש עתיד להשפיע במידה הרבה ביותר, הודר מן ההליך התכנוני ובין השאר לא יכול היה לפעול למציאת חלופות עבור הכביש, אם ברמת המקרו (תוואי הכביש) ואם ברמת המיקרו (סוג הכביש ואופן השפעתו/שילובו במרקם הקיים).

תכנית מתאר מקומית 2317 – בשנת 1990 אושרה לראשונה תוכנית עבור בית ספאפא ושרפאת . מסמכי התוכנית, שכללו תשריט והוראות בלבד, (ללא נספחי בינוי, חתכים וסקרים) הופקדו להתנגדויות בשנת 1987 והתוכנית אושרה בנובמבר 1990. מאז שעמלו עורכי התוכנית על הכנתה עברו יותר מ-30 שנה (היא הופקדה כאמור לפני 28 שנה וסביר להניח שעריכתה ארכה מספר שנים). הוראות התוכנית אינן מפורטות ואינן כוללות תנאים למתן היתרי בנייה ועיקר התוכנית הוא קביעת מתחמים לתכנון מפורט.
קטע נכבד ומרכזי בכביש 4 דרום, אשר נסלל בימים אלו, נכלל אף הוא במתחם לתכנון מפורט, באזור מס’ 3. המשמעות היא שהיתרי הבנייה שניתנו מכוח תכנית 2317 לכביש 4 דרום, הונפקו שלא כחוק.

סתירה לתמ”א 3 – כביש 4 דרום תוכנן ככביש פרוורי מהיר, בדמות אוטוסטרדה בת שישה מסלולים, וכחלק מעורק עירוני ראשי אשר מטרתו ליצור חיבור תחבורתי מהיר בין כביש 60 מדרום ירושלים (כביש המנהרות) לבין שאר התוואי של כביש 4 המתחבר לכביש 443 מצפון לעיר. תוואי הכביש תוכנן בתוכנית המתאר הארצית לדרכים מספר 3 (תמ”א 3).
אולם, היתרי הבנייה שניתנו סותרים את תכנית המתאר בכל הקשור למרחק בין קווי הבניין של בתים לאורך התוואי ובין ציר הדרך ומקודקודי המחלפים. כך, בסתירה מובהקת לתמ”א 3, עשרה בתים נמצאים במרחק של פחות מ50 מטר מציר הדרך. אם היה מתקיים הליך תכנון מפורט כחוק, היה צורך לבקש מהמועצה הארצית הקלה מתמ”א 3.
בנוסף, כ-90 בתים נמצאים בתוך פרוזדור של 100 מטר מציר הדרך ויפגעו בצורה קיצונית מהכביש. 15 בתים נוספים נמצאים ברדיוס של 150 מטר ממרכז המחלפים. עשרות בתי מגורים שהוקמו לפי היתרי בנייה שניתנו להם על ידי הוועדה המקומית עצמה עתידים להיפגע בצורה קיצונית מהכביש.

מפה כביש 4  מרחק התוואי מבתי מגורים

פגיעה במרקם החיים – כביש 4 דרום מאיים להרוס את אופי הכפרים/שכונות בית צפאפא- שרפאת ולהפכן למקבץ של מובלעות מנותקות. הכביש עתיד לפצל את הכפרים ולפגוע קשות במרקם החיים ובקשר שביניהן. הפגיעה מתבטאת בעיקר בקטיעת הרצף המרחבי ובביטולן של דרכים קיימות המשמשות את תושבי המקום יום-יום. אמנם, מערכת הדרכים הקיימת, הסובלת מהזנחה רבת שנים, זקוקה נואשות לשיפור ושדרוג, אך כביש 4 דרום לא יספק את השדרוג המיוחל.
נהפוך הוא, הכביש יגרום להרס של מערכת מתפקדת במקום לחיזוקה. בנוסף לפגיעה בתפקוד הכפר כמכלול, ישנן קבוצות אוכלוסייה – ילדים, זקנים ובעלי מוגבלויות, שהפגיעה באיכות חייהם תהיה חמורה במיוחד בשל ביטול האפשרות להליכה ברגל, חיזוק התלות ברכב הפרטי, התארכות מסלולי הנסיעה בתוך השכונות והגברת חשיפתם לסכנות שבדרכים. כל עוד שאלת החיבורים בין שני צידי הכביש נותרה סוגיה לא פתורה, או פתורה חלקית, הרי שהכביש דורסני והרסני לא רק בממדיו, אלא בעצם קיומו.

לקריאת המסמך במלואו-  בקשה להצטרפות כידיד בית המשפט וחוות דעת תכנונית PDF

עמוד פייסבוק של מאבק התושבים נגד הכביש  “תושבי ירושלים נגד כביש 4 בית צפאפא

עדכון – החלטת בית המשפט מיום 25.6.2013

לאחר דיון ארוך, הורו השופטים (בראשם נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס)  לעיריה, משרד התחבורה וחברת מוריה לגבש בתוך חודש ימים מסמך משותף בו יפורטו הפתרונות להשגות התושבים נגד הכביש. המסמך יצטרך לכלול פירוט הפתרונות המוצעים במסגרת תוכניות קיימות סטטוטורית כיום ואלה שיצריכו תוכניות חדשות וכן לוחות הזמנים לביצועם. לאחר הגשת המסמך יוכלו התושבים ו’במקום’ להגיש את תגובותיהם.

לקריאת ההחלטה המלאה –  החלטת העליון בית צפאפא 26.6.2013

עדכון – תגובת ‘במקום’ לתגובה המשלימה של המדינה מיום 26.8.13

‘במקום’ הגישה לבית המשפט העליון את עמדותיה ביחס לתגובה המשלימה של המדינה (דהיינו: עיריית ירושלים, חברת מוריה ומשרד התחבורה). בתגובה טענה ‘במקום’ כי המדינה לא ענתה על הדרישה של בית המשפט ולא הציעה פתרונות מעשיים לבעיות שיצור הכביש. על אף דרישתו המפורשת של בית המשפט, המדינה לא דייקה במצב הסטטוטורי של כל פתרון ואף לא פרטה לוח זמנים מדויק. זאת ועוד, המדינה מעזה ומצהירה שבעוד בשכונות האחרות הכביש המהיר רק גובל באזורים הבנויים, בבית צפאפא הכביש צפוי לעבור בתוך האזור המיושב. אף על פי כן, מעולם לא נערכה בחינה של חלופות תכנון לתוואי הכביש ולא התבצע מעולם תכנון מפורט וכולל תסקיר השפעה על הסביבה, כפי שנערך בחלקיו האחרים של הכביש.

לקריאת התגובה במלואה – תשובה משלימה במקום, 26.8.13

להורדת תגובת עיריית ירושלים וחברת מוריה 9.10.2013

מהתקשורת