English | العربية

התנגדות לכביש עוקף אל-ולג’ה

20 בדצמבר 2020

מועצת הכפר ולאג’ה, בעלי קרקע תושבי הכפר יחד עם העמותות עיר עמים ובמקום הגישו התנגדות לתב”ע יוש/938 שעניינה הלבנה והרחבה של כביש “עוקף ולאג’ה” אשר מחבר בין ירושלים והתנחלות הר גילה דרך אדמות הכפר. 

הכביש הקיים כיום אינו סטטוטורי אלא נסלל על בסיס צו תפיסה צבאי של אדמות פרטיות של הכפר. בימים אלו מקודמת במנהל האזרחי תכנית מתאר להתנחלות חדשה בצידו המערבי של ולאג’ה ובהיקף של 560 יחידות דיור (הר גילה מערב יותר מתכפיל את מספר יחידות הדיור בהתנחלות הר גילה ולמרות שהיא מוצגת כהרחבה של ההתנחלות הקיימת היא מנותקת ממנה ובעצם צמודה לולאג’ה). תנאי מקדים לאישור התכנית להתנחלות החדשה הוא הלבנתו של הכביש אשר ישמש ככביש הגישה אליה. תכנית יוש/938 אמורה להפוך את הכביש לסטטוטורי תוך שהיא גם מרחיבה אותו. 

אישור התכנית לכביש ובעקבותיו אישור ההתנחלות החדשה יקיף את ולאג’ה בטבעת שלמה של גדר ההפרדה. כיום הגדר מקיפה את הכפר משלושה כיוונים תוך שהיא נצמדת לבתי הכפר. רק הצד המערבי של ולאג’ה נותר פתוח. ההתנחלות החדשה אמורה להיבנות בצמוד לבתים המערביים של הכפר וכחלק מהקמתה גדר ההפרדה אמורה להיבנות גם בצד הזה ולהשלים הקפה מלאה של הכפר. 

כפי שמוסבר בהתנגדות, התכנית לכביש מקודמת תוך התעלמות מהחוק, מזכויותיהם של בעלי הקרקע תושבי ולאג’ה ומהפגיעה הקשה שהרחבת הכביש תגרום באוזר של ערכי נוף וטבע מיוחדים. 

בראש ובראשונה חלק ניכר מהכביש המתוכנן עובר על קרקע בבעלות פרטית של תושבי ולאג’ה. תושבי הכפר ובעלי הקרקע בפרט אפילו לא יוכלו להינות מהכביש  שיסלל על אדמותיהם שכן הוא מוביל אל ירושלים שאליה ישראל אוסרת עליהם להיכנס. ואכן, החוק אוסר על המדינה להפקיע קרקעות פלסטיניות פרטיות לצורכיהם של מתנחלים. לכן מגישי התכנית ניסו ליצור מצג ולפיו הכביש ישרת גם פלסטינים אלא שמדובר בטענה שאינה מחזיקה מים. 

המדרון שמעל הכביש הוא מקרקע חווארית לא יציבה שפעורים בה בקיעים בעומק של עשרות מטרים. עבודות על תוואי הכביש יגרמו בסבירות קרובה לוודאית להתמוטטות של המדרון והינתקות של בולדרים במשקל עשרות טונות. התמוטטות שכזו תסכן את הנוסעים הכביש. היא גם תגרום נזק אדיר לאזור שהוא בעל ערכי טבע נופי ייחודיים. למרות זאת מגישי התכנית כלל לא טרחו להכין סקר גאולוגי או להתייחס לסכנה זו ולהציע לה פתרונות. לעומת זאת המתנגדים צירפו חוות דעת של גאולוג מומחה אשר מפרט את הסכנות בעבודות בתוואי הכביש. 

מעל הכביש יש גם מספר נביעות אשר מאפשרות את התפתחות החי והצומח העשירים באזור ושמשמשות גם את חקלאי הכפר אשר משתמשים בנסיעות לצורך חקלאות שלחין מסורתית. חקלאות זו נמצאת בשטחו של גן לאומי נחל רפאים אשר המדינה הקימה על מנת להגן על נוף הטראסות העתיק. עבודות תוואי הכביש עלולות להסיט את זרימת המים מתחת לפני הקרקע ולהביא לייבוש הנביעות ופגיעה הן בחי הטבעי והן בחקלאות המסורתית. גם כאן מגישי התכנית כלל לא נדרשו לענין ואילו ההתנגדות מציגה חוות דעת של הידרולוג מומחה אשר מזהיר מפני ההשפעה על הנביעות. 
לקריאת ההתנגדות

כתבה שפורסמה ב-30 בדצמבר, בעיתון הארץ הפרד וסלול: הבעיה עם הכביש המתוכנן להר גילה