English | العربية

יישובים חדשים בחבל לכיש

התנגדות

אוגוסט 2007-אפריל 2008

‘במקום’ הגישה התנגדויות לשני יישובים חדשים (מרשם וגבעות חזן) במזרח חבל לכיש, המיועדים לתת פתרון התיישבותי למפוני גוש קטיף. לגבי היישוב מרשם, הגשנו התנגדות לתכנית מתאר מקומית, ואילו לגבי היישוב גבעות חזן, הגשנו התנגדויות הן לתיקון תכנית המתאר המחוזית למחוז דרום והן לתכנית המתאר המקומית ליישוב.

עיקרי ההתנגדויות

עיקרי הטענות שהועלו בהתנגדויות היו חוסר התאמה לתכנון המתארי ברמה הארצית והמחוזית, וקיומו של מלאי מספק של יחידות דיור שיכול לתת מענה לאוכלוסיית המפונים בחבל לכיש, מבלי להקים יישובים חדשים. בנוסף, הוגשו עשרות התנגדויות מטעמים סביבתיים, בראשן עמדה החברה להגנת הטבע.

תוצאות

כל ההתנגדויות שהוגשו נדחו. יחד עם זאת, בהחלטות של המוסדות השונים (ועדת משנה להתנגדויות שליד הוועדה המחוזית, והוולנת”ע שליד המועצה הארצית), ישנן טענות הקושרות את הקמת שני היישובים החדשים בצורך לתת מענה ראוי לצביון הדתי והקהילתי של אוכלוסיית היעד. כמו כן, מצדיקות ההחלטות את הקמת היישובים במתן מגוון אפשרויות לבחירת מקום מגורים לאוכלוסייה זו.

תשובות אלה משקפות ראייה חדשה של מוסדות התכנון ביחס לקשר שבין קהילה ויישוב. ‘במקום’ דורשת להחיל את אותם עקרונות גם בעת קבלת ההחלטות בעניינם של הכפרים הבדווים הלא מוכרים בנגב.

תכנית מרשם – התנגדות, PDF

תכנית חזן – התנגדות, PDF

תכנית מפורטת חזן- התנגדות, PDF

לקריאה נוספת בנושא:

“מי צריך יישובים חדשים”