English | العربية

כנס הקמת ‘במקום’ – זכויות תכנון בישראל: יחסי קהילה וממסד

הכנס נערך במכון ון-ליר בירושלים, 29 במארס 2001. מתוך דברי הפתיחה של ד”ר טובי פנסטר, יו”ר עמותת “במקום” :

“במקום– מתכננים למען זכויות בתכנון, הוקמה באפריל 1999 על ידי מתכננים/ות ואדריכלים/יות במטרה לחזק את הקשר בין זכויות האדם ומערכות התכנון במדינת ישראל. המניע להקמת העמותה היה המפגש היומיומי של כל אחד ממייסדי העמותה עם אפליה והפרת זכויות האדם במסגרות תכנון שונות בישראל, כמו למשל: הפליות בתכנון של הבדואים בנגב, בעיות היתרי בניה של תושבי השכונות הפלסטיניות בירושלים, בעיות הניצבות מול תושבי שכונות בסטטוס סוציו-אקונומי נמוך במגעיהם עם העיריות או משרדי הממשלה השונים, בעית מחסור מצאי קרקעות בעיירות הפיתוח ועוד.

מערכות התכנון הממסדי בארץ מבטאות באופן חד מודל תכנון ריכוזי המיישם אינטרסים כלכליים, חברתיים ופוליטיים של בעלי נגישות למשאבים – משאבי כוח או משאבים כלכליים, פעמים רבות תוך התעלמות או התיחסות מעטה בלבד לאותן קבוצות אוכלוסייה שאין להן נגישות למשאבים כלכליים או פוליטים כמו למשל: מיעוטים אתניים ולאומיים, קהילות עולים וקהילות הנמצאות בשוליים הכלכליים- חברתיים של מדינת ישראל . על רקע זה גיבשה העמותה את המצע הרעיוני שלה ואת מטרות העמותה:
במדינת ישראל, לצד תהליכי פיתוח, קידמה ושגשוג,
קיימים אפליה, הזנחה ומצוקה, פערים שמקורם,
בין השאר, במדיניות ובעשייה התכנונית.

עמותת במקום – מתכננים למען זכויות בתכנון, שמה לה למטרה –
• לקדם שוויון זכויות וצדק חברתי בנושאי תכנון ופיתוח;
• לקדם שוויון בהקצאת משאבי הקרקע בישראל ומשאבים בתחום התכנון והפיתוח;
• לפעול להעמדת הצרכים הייחודיים של קהילות במרכז תהליכי התכנון.
• להגביר את מעורבות הציבור בתהליכי התכנון ובייצוג שוויוני במערכות התכנון;
• להשיג שקיפות בגיבוש מדיניות התכנון ובהליכי התכנון של הרשויות.

עבודת העמותה בנויה על תפיסה רב-תחומית, הכוללת התיחסות להיבטים התכנוניים, אדריכליים, גאוגרפים, חברתיים, כלכליים ומשפטיים בתכנון ולפיכך הפעילים בעמותה משקפים מגוון זה של מקצועות. פעילי העמותה מונים כיום כ- 30 איש ואישה ואנו שמחים על כל פעיל/ה המוכנים לרתום מזמנם , מרצם והידע המקצועי שלם למען ישום המצע הרעיוני של העמותה.”

אסופת מאמרים ותקצירי הרצאות הכנס: “זכויות תכנון בישראל: יחסי קהילה וממסד”

תכנית הכנס:

התכנסות ורישום
16:30 – 16:00

דברי פתיחה
ד”ר טובי פנסטר, יו”ר ‘במקום’ 16:45 – 16:30

Community Participation in Urban Renewal
Michael Parks, Community Planner, UK
יו”ר: שרה קמינקר, מתכננת ערים, ‘במקום’ 18:00 – 16:45

הפסקה
18:15 – 18:00

פנל : פרוייקטים בהם עוסקת עמותת ‘במקום’
מנחה: אדר’ יואב וינברג, ‘במקום’

כפרים לא מוכרים בשטח C: היבטים משפטיים ותכנוניים
עו”ד נטע עמר, האגודה לזכויות האזרח
אדריכל שמואל גרואג, ‘במקום’

אצבעות הופכות לאגרוף: אנטומיה של מאבק קהילתי בקטמונים
עו”ד אמיר פוקס, ‘במקום’

כמאנה: השקיפות הבלתי נסבלת של קהילה לא מוכרת בגליל
עו”ד ג’מיל דקואר, עדאלה
אדריכל אלי אילן, ‘במקום’ 19:45 – 18:15

דיון והתווית קוים מנחים להמשך פעילות
מנחה: אדריכל חיים יעקובי, מ”מ יו”ר ‘במקום’