English | العربية

רמת בקע

ב-מאי 2019 אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז דרום את התכנית “לאזור תעשייה מיוחד רמת בקע”. מטרת התכנית היא הקמת מתחם להעברתם של מפעלי “תע”ש מערכות” מאזור השרון למתחם רמת בקע שבנגב . האתר ישתרע על שטח עצום של כ-113,000 דונם וישמש לייצור, שיפוץ, הרכבה וניסוי של כל סוגי הנשק.

מתחם רמת בקע ממוקם בלב אזור בו גרים אלפי בדואים, תושבי הכפרים: אבו קרינאת, אם מתנאן, ואדי אל משאש, ואדי אל נעם, וסוואווין. התכנית תחשוף תושבים אלו בפני סיכונים בריאותיים, סביבתיים ובטיחותיים, ותביא להריסתם של 1,213 בתים ומבנים.

בהתנגדות שהגישה עמותת במקום בשיתוף עם מרכז עדאלה  והמועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים בנגב, ובשם תושבים וחברי ועדים מקומיים של הכפרים, נטען כי התושבים הבדואים של האזור כלל לא נלקחו בחשבון בהכנת התכנית. וכפי שנכתב בהתנגדות: ״העיון במסמכי התכנית המחייבים, התשריט והתקנון, מראים בבירור כי מבחינת יוזמי התכנית, האזרחים הבדואים הגרים בקרבת התכנית הם שקופים. דבר אשר מעיד על כך שהתכנית מתעלמת כליל מקיומם של תושבים בדואים באזור או מתייחסת אליהם כאל בעיה שניתן לפתור על ידי גירושם מהמקום בו הם גרים ותוך התעלמות מוחלטת מזכויותיהם של אזרחים אלה״.

לאור כל אלה ביקשנו לדחות את התכנית במתכונתה המוצעת ולבחון חלופות אשר אינן פוגעות בזכויות היסוד של האזרחים הבדואים המתגוררים במקום, ולאשר תכנית הכוללת פתרון הוגן אשר נעשה בשיתוף פעולה מלא עם התושבים, מוסכם על ידם וכך גם ישים.

לינק לכתבה שהתפרסמה בשיחה מקומית על העברת מפעלי תע”ש לרמת בקע שבנגב (30.11.18)