English | العربية

השתתפות הציבור בתכנון

השתתפות הציבור בתכנון הוא תהליך שבו אנשים שאינם בעלי תפקיד ציבורי או בעלי תפקיד בצוות התכנון, ואשר בדרך כלל אינם לוקחים חלק בהליך קבלת ההחלטות בנוגע לתכנון המרחב שבו הם חיים ופועלים, הופכים לשותפים לתהליך. התפיסה הרואה חשיבות בקיום תהליכי שיתוף ציבור בתכנון מתבססת הן על עקרונות דמוקרטיים של השתתפות ושקיפות בקבלת ההחלטות בממשל דמוקרטי, והן על ההנחה כי התוצר התכנוני של תהליך כזה ייתן מענה טוב יותר לצרכים של אלו שהתכנון מתייחס אליהם. תרומה אפשרית נוספת של תהליך שיתוף הציבור היא צמצום ההתנגדויות והסכסוכים סביב התכנון והפיתוח ובניית הסכמות בין קבוצות עניין שונות.

מכרה הפוספטים שדה בריר

עדכון – ינואר 2019

בשנת 2018 אישרה הממשלה את “תכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה” (תמ”א 14/ב) המאפשרת בין היתר, כריית פוספטים בשני שטחים צמודים המצויים בבקעת ערד: שדה בריר וזוהר דרום. מכרה הפוספטים  יסכן את בריאותם של אלפי אזרחים, ויביא לפינויים של כ-11,000 תושבים בדואים המתגוררים באזור.

 

אל עראקיב

עקרונות מנחים לתכנון, מרץ 2011

רכמה

עקרונות מנחים לתכנון, אפריל 2010

בעקבות פניית ועד היישוב הבדווי רכמה, הסמוך לירוחם, התקיימה ב 2009 סדנה של תושבי הכפר ושל ‘במקום’, במטרה לגבש ולנסח עקרונות מנחים לתכנון ופיתוח היישוב, לקראת הכרה ממשלתית בכפר ותחילת תכנונו כיישוב קבע. בסיום הפעילות המשותפת, נוסח מסמך המסכם את עקרונות התכנון כפי שגובשו בתהליך המשותף, ומציג מסגרת תכנונית ליישוב קבע עבור תושבי רכמה, אשר תענה על צרכיהם הנוכחיים ותבטיח את פיתוחו העתידי של הכפר.

שכונת רמב”ם בבאר שבע

חוות דעת תכנוני, נובמבר 2008

שכונת רמב”ם בבאר שבע ממוקמת מצפון לעיר העתיקה, וגובלת עם שכונה א’ ושכונה ה’. נציגי התושבים התארגנו כוועד פעולה, ומנהלים זה מאבק נגד העירייה כדי למנוע כל בנייה חדשה במתחם, כל עוד לא יינתן מענה למחסור בשטחי ציבור ולא יתוקנו הליקויים במערכת הדרכים. הם פנו ל’במקום’ בבקשה להכין בדיקה פרוגרמטית של השכונה, כדי להצביע על המחסור הקיים כבר היום בשטחים פתוחים ומבני ציבור.

אל-פורעה

סדנת תכנון, 2008

לאחר ההכרה ביישוב פנו נציגי התושבים ל’במקום’ בבקשה לקיים תהליך בכפרם. במהלך 2008 נערכו מספר פגישות הכנה, ולקראת תום השנה החל השלב השני, הכולל מפגשים וסיורים.

אבו תלול

סדנה, 2006

בשנת 2005 החליטה המדינה לקדם את ההכרה בכפר אבו תלול , תוך כדי הליך הכנתה של תכנית המתאר המחוזית למטרופולין באר שבע. על כן הוא נבחר על ידי ‘במקום’, בהתייעצות עם המועצה האיזורית להכרה בכפרים הבדווים הלא מוכרים בנגב, כמקום שראוי וכדאי לקיים בו סדנת זכויות תכנון.