English | العربية

התנגדויות והשתתפות הציבור בתכנון

השתתפות הציבור בתכנון הוא תהליך שבו אנשים שאינם בעלי תפקיד ציבורי או בעלי תפקיד בצוות התכנון, ואשר בדרך כלל אינם לוקחים חלק בהליך קבלת ההחלטות בנוגע לתכנון המרחב שבו הם חיים ופועלים, הופכים לשותפים לתהליך. התפיסה הרואה חשיבות בקיום תהליכי שיתוף ציבור בתכנון מתבססת הן על עקרונות דמוקרטיים של השתתפות ושקיפות בקבלת ההחלטות בממשל דמוקרטי, והן על ההנחה כי התוצר התכנוני של תהליך כזה ייתן מענה טוב יותר לצרכים של אלו שהתכנון מתייחס אליהם. תרומה אפשרית נוספת של תהליך שיתוף הציבור היא צמצום ההתנגדויות והסכסוכים סביב התכנון והפיתוח ובניית הסכמות בין קבוצות עניין שונות.

התנגדות לתכנית להקמת מתחם עסקי בשכונת ואדי אג’-ג’וז

פברואר 2023 עמותת במקום הגישה התנגדות לתכנית להקמת מתחם עסקי בשכונת ואדי אג’-ג’וז, הידועה בכינויה “סיליקון ואדי”. התכנית משתרעת על שטח של כ-79 דונם בלב שכונת ואדי אלג’וז בירושלים המזרחית, שכונה מרכזית הנושקת למע”ר מזרח ולעיר העתיקה, ומציעה בעצם מתחם הייטק בלב שכונת מגורים. טענות שהועלו בהתנגדות: מתחם הייטק לא מתאים לשכונת מגורים תמהיל עירוב …

התנגדות להתנחלות חדשה בירושלים – גבעת שקד

נובמבר 2023

ב 30 בנובמבר 2023 הגישה עמותת במקום, יחד עם עמותת עיר עמים, התנגדות לתכנית הקרויה “גבעת שקד” – תכנית להתנחלות חדשה על אדמות בית ספאפא.

E1 – התנחלות חדשה מאיימת על קיומן של קהילות קיימות

28 באוגוסט 2020

שתי התנגדויות הוגשו כנגד תכנית E1, בשם במקום, עמותת עיסאוויה ו-113 תושבים מהקהילות שקידום ההתנחלות החדשה מאיים על קיומן במקום.

רכבל לעיר העתיקה בירושלים

עדכון – נובמבר 2019

תכנית הרכבל לעיר העתיקה היא תכנית פוליטית במסווה של תשתית להסעת המונים. מימושה יחזק את עמותת המתנחלים אלע”ד ויעמיק את אחיזתה בסילוואן ושליטתה בתודעת רוב התיירים המגיעים אל העיר העתיקה. התכנית מהווה גם צעד נוסף בפגיעה בתושבים הפלסטינים המתגוררים בוואדי חילווה.

הכביש האמריקאי בירושלים המזרחית

עדכון – ספטמבר 2019

“הכביש האמריקאי” תוכנן ונפרץ באמצע שנות ה-60 של המאה ה-20 על-ידי חברה אמריקאית שעבדה עבור ממשלת ירדן – מכאן שמו. הכביש נועד לחבר בין הכפרים שמדרום-מזרח לירושלים בשולי ואדי אנ-נאר (נחל קדרון) תוך יצירת ציר תנועה חלופי לדרך חברון אשר הייתה בצד הישראלי של הגבול. 

טבע עירוני בירושלים

עדכון – אוגוסט 2018

בסוף אוגוסט 2018 הופקדה להתנגדויות תכנית מתאר לטבע עירוני בירושלים שמספרה 101-0292870. מטרת התכנית הינה הגנה על השטחים הפתוחים ועל אתרי טבע ברחבי העיר. התכנית סימנה 151 אתרים כפוליגונים שבהם נכללו, בנוסף לאתרי טבע ספציפיים בתוך השכונות הקיימות בעיר, גם כל השטחים הפתוחים אשר לא פותחו עד כה. פיתוח עירוני חדש באתרי הטבע יתאפשר רק לאחר הכנת סקר טבע עירוני במסגרת כל תכנית חדשה. התכנית גם ביקשה להסדיר את התנאים למתן היתרי בנייה עבור הקמת האתרים עצמם.

תכנית פינוי בינוי ברחוב הציונות בירושלים

התנגדות, פברואר 2013

‘במקום’ סייעה לקבוצת תושבים מרחוב הציונות בירושלים להגיש התנגדות בפני הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירודשלים לתכנית לפינוי-בינוי למתחם המספרים הזוגיים ברחוב.

תכנית לאתר להטמנת פסולת בנחל אוג מצפון לעיסאוויה

התנגדות, 27 בדצמבר 2012

‘במקום’, ביחד עם נציגי תושבים משכונות פלסטיניות בענתא, אל-עיסאוויה ושועפט, הגישו לוועדה המחוזית ירושלים התנגדות לתכנית מתאר מקומית 13900 – אתר להטמנת פסולת. מימוש התכנית מותנה בהריסת 30 מבנים, בהם בנייני מגורים מאוכלסים. בנוסף, מימוש התכנית ייסגור את האופק התכנוני היחיד שנותר לשכונת אל-עיסאוויה.

מורדות מנחת ומורדות משואה

התנגדות, 1 במרץ 2012

הקואליציה לדיור בר השגה הגישה ב 1 במרץ 2012 התנגדויות לשתי תכניות שהופקדו על ידי הוועדה לדיור לאומי (וד”ל) של מחוז ירושלים. מההתנגדויות עולה כי למרות ההבטחות- התכניות אינן כוללות דיור בר השגה כפי שמאפשר החוק.

כביש הטבעת המזרחי

התנגדויות, 2003, 2008

כביש הטבעת המזרחי תוכנן כחלק מתכנית למערכות הכבישים והתשתיות העירוניים, שנועדה לתת מענה לבעיות התחבורה בירושלים במאה ה-21. צוות התכנון של הכביש הוקם בשנת 1991 ביוזמת עיריית ירושלים, באמצעות חברת ‘מוריה’. לקראת סוף 2002 הופקדו להתנגדויות תכניות כביש הטבעת המזרחי. הכביש המתוכנן חולק לחמש תכניות (4585 א’-ה’). עד תום תקופת ההפקדה הגיעו לעיריית ירושלים ולמשרד הפנים כ-150 התנגדויות של גורמים פרטיים ושל ארגונים.