English | العربية

תכנון ומשפט

מובלעת ביר נבאלה – צפון ירושלים

חוות דעת תכנונית, ספטמבר 2005

בספטמבר 2005 פנה עו”ד מוחמד דחלה, בשם מועצת הכפר ביר נבאלה ל’במקום’, בבקשה לכתוב חוות דעת תכנונית נלוות לעתירה לבג”צ. מטרת חוות הדעת היא לבדוק את המצב התכנוני של אזור צפון מטרופולין ירושלים, תוך התמקדות בניתוח והערכת השלכותיו התכנוניות של התוואי על תושבי חמשת הכפרים בתחומים הבאים: נגישות וחופש תנועה; פרנסה, תעסוקה וכלכלה; הון חברתי ומרקם החיים.

מובלעת אלפי מנשה

חוות דעת, ספטמבר 2004

מרחב מחוז קלקיליה אופיין טרם הקמתו של מכשול ההפרדה (עד לשנת 2003) כמרחב פתוח בהיבטיו התפקודיים ומערכות יחסי הגומלין, בין העיר קלקיליה לבין העיירות והכפרים הפלסטינים הסובבים אותה והסמוכים לה. הצבתו של מכשול ההפרדה בתוואי הנוכחי קטעה באחת מרחב אורגני זה ויצרה מציאות בלתי אפשרית עבור רוב תושבי מחוז קלקיליה ובמיוחד עבור חמשת הכפרים שנכלאו בתוך מובלעת אלפי מנשה. עמותת ‘במקום’ התבקשה ע”י האגודה לזכויות האזרח שעתרה לבית המשפט הגבוה לצדק בשמם של תושבים פלסטיניים שחיים במובלעת, להכין חוות דעת תכנונית ולעזור להצגת העתירה בעזרת אמצעי המחשה.

מכשול ההפרדה בא-רם

חוות דעת תכנונית, 27 ביוני 2004

העיר הפלסטינית אל-ראם שוכנת באזור צפון ירושלים, מונה כ- 60,000 תושבים, ושטחיה משתרעים על כ- 6,500 דונם. אל-ראם עומדת בימים אלו להיות מנותקת מסביבותיה ולהיכלא בין חומות וגדרות ההפרדה, הן מצידה המערבי והם מצידה הדרום מזרחי. כתוצאה מכך יפגע מירקם חיים אורבני שהלך והתפתח במשך שנים רבות, ותושבי העיר ינותקו מסביבתם הטבעית.

מכשול ההפרדה בכפר בודרוס

חוות דעת תכנונית, מאי 2004

חוות דעת מקצועית בנושא תוואי מכשול ההפרדה החוצה אדמות חקלאיות בכפר בודרוס.

פרעון

חוות דעת תכנונית, 2002

הכפר פרעון, הסמוך לטייבה, מונה כ- 3,000 תושבים. אדמות 26 משפחות, שהן כ – 80% מתושבי הכפר, הן נושא עתירה לבג”צ שהוגשה, בשם בעליהן, בעקבות הקמת מכשול התפר ואזורי ההפרדה ב – 2002. ‘במקום’ הגישה חוות דעת נלווית לעתירה לבג”צ שהגישו התושבים.

א-ראס

חוות דעת תכנונית, 2002

הכפרים צור, ג’בארה וא – ראס יושבים ממזרח לעיר טייבה, במרחק שבין 1.5 ק”מ ל – 5 ק”מ מגבול העיר טייבה והקו הירוק. השטחים החקלאיים של כפרים אילו נושקים לשטחי טייבה והם מושאי עתירה שהגישו תושבי הכפרים כנגד התוואי שהוצע למכשול קו התפר. ‘במקום’ הגישה חוות דעת תכנונית נלווית לעתירה לבג”צ שהגישו התושבים.