English | العربية

שטח C

  • שטח C

תכנון ובנייה הם אחת מנקודות החיכוך היומיומיות בין השלטון הישראלי בגדה המערבית לבין תושביה הפלסטיניים. גם לאחר הקמת הרשות הפלסטינית, הסמכות הבלעדית לאשר תוכניות מתאר ולהוציא היתרי בנייה ל 150,000 הפלסטינים בשטח C המהווים 60 אחוזים משטח הגדה המערבית היא בידי מדינת ישראל, באמצעות המינהל האזרחי. המינהל האזרחי איננו מציע מענה תכנוני לתושבים, אלא משתמש בהריסת מבנים ואי מתן אישור לתכניות ככלים תכנוניים.
‘במקום’ מסייעת לקהילות פלסטיניות במגע עם רשויות התכנון ובהגנה על זכויותיהם בכל הנוגע לדיור, תשתיות ושירותים, קרקע לפיתוח בהווה ובעתיד וגישה למקורות פרנסה.

חאן אל אחמר

חוות דעת תכנונית, פברואר 2010

חוות דעת תכנונית שצורפה לעתירה של בני שבט הג’האלין המתגוררים בכפר חאן אל אחמר שבאזור כפר אדומים בשטח C.

פעולה אחת ביום

קמפיין, 2010 פעולה אחת ביום – קמפיין משותף עם האגודה לזכוית האזרח, בצלם וידידי כדור הארץ. במסגרת הקמפיין התגייסו כל פעם עשרות ומאות פעילים, לפעולה קצרה וממוקדת לטובת קהילה אחרת בגדה המערבית שמתמודדת עם פגיעה בזכויות אדם.

“כרוניקה של סיפוח ידוע מראש” – כוונותיה של ממשלת ישראל בהקמת מעלה אדומים

דו”ח, 2009

דו”ח משותף ל’במקום’ ולבצלם, ובו נחשף כי עוד טרם הקמתה של ההתנחלות מעלה אדומים, הוחלט על צירופה לירושלים.

תכנית מתאר מפורטת לסנסנה

התנגדות, מרץ 2009

‘במקום’, בשם מועצת הכפר רמאדין, הגישה ב-17.3.09 התנגדות לתכנית מתאר מפורטת להתנחלות סנסנה, הממוקמת ממזרח לכביש 38 שבגדה המערבית. מטרת התכנית לשנות את ייעוד הקרקע מאזור חקלאי לשטח המיועד לפיתוח בנייה, ובכלל זה בנייה למגורים, למבני ציבור ולמתקני תשתית שונים.

כפר א-תוואני

התנגדות, פברואר 2009

תכנית מתאר מיוחדת לכפר א-תוואני שבדרום הר חברון מציעה להגדיל את שטח הפיתוח של הכפר בכ-22 דונם. ‘במקום’, בשם מועצת הכפר ושתיים מתושבותיו, הגישה התנגדות לתכנית בפברואר 2009, בטענה שהתכנית המופקדת לוקה בכשלים מהותיים, וכתוצאה מכך אינה מספקת פתרון תכנוני נאות לצרכים של תושבי הכפר.

חסמים תכנוניים בגדה המערבית

כנס, 2008

מדיניות התכנון הישראלית בכפרים הפלסטיניים בשטח C- ערב עיון לרגל פרסום דוח ‘במקום’, “התחום האסור”, בנושא מדיניות התכנון הישראלית בכפרים הפלסטיניים בשטח C, התקיים במכון ון ליר בירושלים ב-28.10.08.

צירוף ההתנחלות קדר למעלה אדומים

התנגדות, יולי 2008

משרד הפנים מינה ועדת חקירה לבחינת בקשתם של תושבי התנחלות קדר, הכלולה במועצה האזורית גוש עציון, לצרף את יישובם אל תחום השיפוט של עיריית מעלה אדומים. ביולי 2008 הגישה ‘במקום’ התנגדות למהלך המבוקש.

התחום האסור

דו”ח, יוני 2008

הדו”ח מתאר את המציאות התכנונית בשטח C, וחושף את הכלים התכנוניים שבהם נוקטת ישראל כדי לצמצם במידת האפשר את הגידול באוכלוסייה הפלסטינית באזור, המקיף כ-60% מאדמות הגדה המערבית.

תכנית מתאר אזורית 56 – למתקני שידור קטנים וזעירים

התנגדות, ינואר 2008 ב-29.11.07 הופקדה להתנגדויות תמ”א 56, תכנית מתאר אזורית שמטרתה להסדיר את הקמתם של מתקני שידור קטנים וזעירים (בעיקר אנטנות סלולריות) בשטח C, המקיף כ-60% מהגדה המערבית. בינואר 2008 הגישה ‘במקום’ התנגדות לתכנית זו, המעמיקה את האפליה התכנונית הקיימת ממילא נגד האוכלוסייה הפלסטינית.

משפט, תכנון וזכויות אדם בראי גדר ההפרדה

כנס, 2006

ביום ה’, 7 בדצמבר 2006, 17:00 – 22:00 קיימנו ערב עיון שבא לבחון את הקשר שבין תכנון למשפט כחלק ממאבק לשמירת זכויות אדם במרחב ובמסגרת התכנון.