English | العربية

שטח C

  • שטח C

תכנון ובנייה הם אחת מנקודות החיכוך היומיומיות בין השלטון הישראלי בגדה המערבית לבין תושביה הפלסטיניים. גם לאחר הקמת הרשות הפלסטינית, הסמכות הבלעדית לאשר תוכניות מתאר ולהוציא היתרי בנייה ל 150,000 הפלסטינים בשטח C המהווים 60 אחוזים משטח הגדה המערבית היא בידי מדינת ישראל, באמצעות המינהל האזרחי. המינהל האזרחי איננו מציע מענה תכנוני לתושבים, אלא משתמש בהריסת מבנים ואי מתן אישור לתכניות ככלים תכנוניים.
‘במקום’ מסייעת לקהילות פלסטיניות במגע עם רשויות התכנון ובהגנה על זכויותיהם בכל הנוגע לדיור, תשתיות ושירותים, קרקע לפיתוח בהווה ובעתיד וגישה למקורות פרנסה.

מכשול ההפרדה בא-רם

חוות דעת תכנונית, 27 ביוני 2004

העיר הפלסטינית אל-ראם שוכנת באזור צפון ירושלים, מונה כ- 60,000 תושבים, ושטחיה משתרעים על כ- 6,500 דונם. אל-ראם עומדת בימים אלו להיות מנותקת מסביבותיה ולהיכלא בין חומות וגדרות ההפרדה, הן מצידה המערבי והם מצידה הדרום מזרחי. כתוצאה מכך יפגע מירקם חיים אורבני שהלך והתפתח במשך שנים רבות, ותושבי העיר ינותקו מסביבתם הטבעית.

מכשול ההפרדה בכפר בודרוס

חוות דעת תכנונית, מאי 2004

חוות דעת מקצועית בנושא תוואי מכשול ההפרדה החוצה אדמות חקלאיות בכפר בודרוס.

גדר ההפרדה בגדה המערבית

קמפיין, 2003-2004

בחדש מאי 2002 התקבלה ההחלטה הראשונה להקים מכשול הפרדה שיעצור כניסת “מפגעים” לישראל. ביוני 2002 אשרה הממשלה את שלב א’ של מכשול ההפרדה ובהמשך גם את שלב ב’ וג’ שלה. החומה, אם תבנה כולה, אמורה להשתרע לאורך כ – 700 ק”מ בגדה המערבית.

פרעון

חוות דעת תכנונית, 2002

הכפר פרעון, הסמוך לטייבה, מונה כ- 3,000 תושבים. אדמות 26 משפחות, שהן כ – 80% מתושבי הכפר, הן נושא עתירה לבג”צ שהוגשה, בשם בעליהן, בעקבות הקמת מכשול התפר ואזורי ההפרדה ב – 2002. ‘במקום’ הגישה חוות דעת נלווית לעתירה לבג”צ שהגישו התושבים.

א-ראס

חוות דעת תכנונית, 2002

הכפרים צור, ג’בארה וא – ראס יושבים ממזרח לעיר טייבה, במרחק שבין 1.5 ק”מ ל – 5 ק”מ מגבול העיר טייבה והקו הירוק. השטחים החקלאיים של כפרים אילו נושקים לשטחי טייבה והם מושאי עתירה שהגישו תושבי הכפרים כנגד התוואי שהוצע למכשול קו התפר. ‘במקום’ הגישה חוות דעת תכנונית נלווית לעתירה לבג”צ שהגישו התושבים.

לא לפגיעה במורשת התרבותית הבנויה בעיר העתיקה בחברון

קמפיין, 2002

בעקבות הקרב שהתנהל בחברון בתאריך 15 בנובמבר בין כוחות צה”ל למחבלים מהג’יהאד האיסלאמי, הוציא אלוף פיקוד המרכז צו לתפיסת קרקע בעיר העתיקה של חברון. הנימוק לפעולה היה בטחוני, קרי הרחבת תוואי מסלול ההליכה של המתפללים מקרית ארבע למערת המכפלה – מה שכונה “הטיילת”.פעולה זו תוכננה לכלול הרס 22 מבנים, באותו אזור בעיר העתיקה של חברון שפרוייקט השימור שנעשה בו ומומש רק בחלקו, זכה בפרס אגא חאן – פרס האדריכלות היוקרתי ביותר בעולם המוסלמי.

כבישים עוקפים

התנגדויות, 200-2002

במסגרת תכנון כבישים עוקפים באזור רמאללה הוצעו, בין השאר, תוואים לשני כבישים. אחד, העובר דרך הכפרים ג’לזון ועין יברוד ומחבר בין ההתנחלויות בית אל ועופרה והשני – באזור אל – בירה. שני הכבישים הוצעו במסגרת תכניות מתאר מפורטות כחלק מן התכנון של מדינת ישראל בשטחי C, הנמצא בשליטה ביטחונית ישראלית ותחת סמכות רשויות התכנון במסגרת המנהל האזרחי. לצורך סלילת הכבישים מופקעות אדמות חקלאיות מתושבי הכפרים הסמוכים לתוואי הכביש. תושבי הכפרים, באמצעות מרכז ירושלים לזכויות אדם ועורכי דינם, פנו ל’במקום’, על מנת לקבל את חוות דעתה המקצועית, באשר לתוואי המוצע של הכבישים, בשלבי הכנת התכנית ובשלב ההתנגדות לאחר הפקדתה.