English | العربية

אבו תלול

התנגדות

אוקטובר 2006

בשבועות הראשונים לקיום סדנת התכנון בכפר, ובמידה רבה במקביל אליה, הגישה ‘במקום’ יחד עם תושבי היישוב התנגדות לתכנית מתאר מחוזית חלקית תמ”מ/59/14/4, שמטרתה להכיר בכפר אבו תלול כנקודת יישוב. ההתנגדות לא הטילה ספק בצורך להכיר ביישוב, אלא הדגישה את חשיבות שיתוף האוכלוסייה בהליכי התכנון המיועדים עבורה; דרשנו להגדיר את היישוב כיישוב כפרי-קהילתי המיועד לתושביו בלבד, ולאפשר את הפיתוח הכלכלי של היישוב.

הוולנת”ע (הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים) קיימה דיון בהתנגדות ב-23.1.07, אליו הגיעו התושבים והשמיעו את עמדתם בדבר הצורך בשיתופם הממשי בתהליך תכנון היישוב. על אף שההתנגדות נדחתה באופן פורמלי, נרשם בזכותה הישג אחד מרכזי ואף תקדימי: הוולנת”ע הורתה לוועדה המחוזית דרום “לבחון את הרחבת נושא שיתוף הציבור לעת הכנת התכניות המקומיות ליישובים אל-פורעה ואבו-תלול, כולל מתן עדיפות לאנשי מקצוע מהאוכלוסייה הבדואית, ולדאוג להטמעת היבטים אלה במסמכי המכרזים השונים, ככל שיידרשו”.

אבו תלול דיון בולתנ”ע PDF