English | العربية

התנגדויות

חוק התכנון והבנייה בישראל אינו מחייב את שיתוף הציבור בהליך התכנון עצמו, אך משהושלמה תכנית והופקדה, מאפשר החוק לכל אדם שמרגיש עצמו נפגע מן התכנית להגיש לה התנגדות. לעיתים קרובות נודע על יוזמות בנייה ופיתוח אשר עלולות לפגוע קשות בתושבים וכדי לנסות למנוע את הנזק, ניתן להיעזר בהתנגדות. הציבור יכול להתנגד לכל תכנית מתאר מחוזית, תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת אך אינו רשאי להתנגד לתכניות מתאר ארציות. לפרטים נוספים ראו דפי המידע באתר

פתחת ניצנה

התנגדות להקמת יישוב חדש, מרץ 2010

‘במקום’ הגישה התנגדות לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה דרום בנוגע לתכנית מתאר מקומית פתחת ניצנה. תכנית המתאר מבקשת, הלכה למעשה, להקים נקודת התיישבות חדשה בסמוך ל 4 יישובים בעלי אופי כפרי ולכפר חינוכי.

כביש 31 בקטע צומת שוקת-ערד

התנגדות, 8 בדצמבר 2009

‘במקום’ והמועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב הגישו התנגדות למועצה המחוזית לתכנון ולבנייה דרום לדרך 31 בקטע צומת שוקת-ערד.

יער גבעות גורל

התנגדות לתכנית מתאר מפורטת, 26 ביוני 2009

‘במקום’ הגישה התנגדות לתכנית מתאר מפורטת להרחבת שטחי יער באזור גבעות גורל, בתחום המועצה האזורית בני שמעון שבנגב. התכנית חורגת מהוראות תמ”א/22, מתעלמת מיישוב בדווי לא מוכר בתחומה, חוסמת את האפשרות להכרה בו ולצירופו לתחום השיפוט של לקיה, ובתוך כך סותרת את המלצות ועדת גולדברג.

היישוב מולדה

התנגדות, יוני 2008

‘במקום’ הגישה התנגדות לתכנית לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז דרום, נגד תכנית להקמת יישוב שבו לא תהיה הכרה בכל התושבים. ההתנגדות הוגשה בשיתוף עם נציגי התושבים שהופלו לרעה.

יישובים חדשים בחבל לכיש

התנגדות, אוגוסט 2007-אפריל 2008

‘במקום’ הגישה התנגדויות לשני יישובים חדשים (מרשם וגבעות חזן) במזרח חבל לכיש, המיועדים לתת פתרון התיישבותי למפוני גוש קטיף. לגבי היישוב מרשם, הגשנו התנגדות לתכנית מתאר מקומית, ואילו לגבי היישוב גבעות חזן, הגשנו התנגדויות הן לתיקון תכנית המתאר המחוזית למחוז דרום והן לתכנית המתאר המקומית ליישוב.

אבו תלול

התנגדות, אוקטובר 2006

בשבועות הראשונים לקיום סדנת התכנון בכפר, ובמידה רבה במקביל אליה, הגישה ‘במקום’ יחד עם תושבי היישוב התנגדות לתכנית מתאר מחוזית חלקית שמטרתה להכיר בכפר אבו תלול כנקודת יישוב.

באר שבע שכונה א’ מערב – פינוי-בינוי

התנגדות, 2006

שכונה א’ מערב היא מהשכונות הוותיקות בבאר-שבע. השכונה מאופיינת בבנייה נמוכה (עד שלוש קומות) ובאוכלוסייה הטרוגנית. בשכונה מתוכנן פרויקט פינוי-בינוי, על פיו במתחם יוקמו מגדלי מגורים בני 25 קומות שיגדילו את מספר יחידות הדיור מ-452 למעל 2,500 יחידות ואת צפיפות השכונה בשיעורים ניכרים. לאחר פניית התושבים, בחן צוות ‘במקום’ את התכנית והחליט להגיש לה התנגדות.

אבו רביע מרכז

חוות דעת תכנונית, 2006

הכפר הבדווי אבו רביע מרכז ממוקם מצפון לכביש באר שבע – ערד, דרומית ליישוב מכחול. היישוב הינו ‘כפר לא מוכר’. תושבי הכפר פנו ל’במקום’ בבקשה לבחון תכנית מתאר ליישוב הסמוך לכפרם, כוחלה, במסגרתה מתוכנן להיסלל כביש גישה לכוחלה העובר בשטח הכפר אבו רביע מרכז. בתום בדיקת התכנית ולאחר עריכת סיורים בשטח, הגישה ‘במקום’ חוות דעת תכנונית שתמכה בעמדתם של תושבי אבו רביע וצורפה לערר על החלטת הוועדה המחוזית לאשר את התכנית ליישוב כוחלה.

רהט

התנגדות, 2005

בשנת הושלמו הליכי התכנון של תכנית מתאר מקומית ותכנית מפורטת להרחבתה דרומה של רהט, העיר הבדווית הראשונה בישראל. בחלק מן השטח שמייעדת התכנית להרחבה, המצוי דרומית לנחל גרר, יושבות כבר שנים חמש משפחות (המונות כ- 100 בתי-אב), שהועברו לשטח מאזור אופקים על ידי הממשל הצבאי בשנות החמישים. המשפחות היושבות בשטח לא שותפו בהכנת תכניות ההרחבה, וכשהופקדה תכנית המתאר המקומית להתנגדויות, גילו להפתעתן כי בתיהם של מאות התושבים במתחם מיועדים בתכנית להריסה. הוועד המקומי המייצג את המשפחות פנה ל’במקום’ בבקשה לסיוע.

תכנית “דרך היין” ברמת הנגב

התנגדות, ינואר 2005

במקום הגישה התנגדות לתכנית מתאר מחוזית, אשר מטרתה הקמתן של 30 חוות בודדים במועצה אזורית רמת נגב (תכנית “דרך היין”).